Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Logo - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach (ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce, tel: 81 516-29-26 - Sekretariat, fax: 81 516-29-24, email: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Anasiewcz, e-mail: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 516 29 26. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów).
 2. Niektóre materiały graficzne  – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r. 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach - 24-200 Bełżyce ul. Lubelska 90

Budynek posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do budynku zapewniają podjazdy dla niepełnosprawnych. Zainstalowane w budynku dwie windy umożliwiają przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po wszystkich kondygnacjach. Przyciski funkcyjne jednej z wind posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się ubikacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przychodnia Zdrowia - 24-200 Bełżyce ul. Bednarska 2

Budynek posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada windę umożliwiającą przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po wszystkich kondygnacjach, Przyciski funkcyjne windy posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajdują się ubikacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krężnicy Okrągłej - 24-200 Bełżyce Krężnica Okrągła 38A

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez platformę windową. Przyciski funkcyjne platformy posiadają wypukłe oznakowanie umożliwiające jej użytkowanie przez osoby niewidome. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Borzechowie - 24-224 Borzechów, Borzechów Kolonia 231

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez platformę windową. Przyciski funkcyjne platformy posiadają wypukłe oznakowanie umożliwiające jej użytkowanie przez osoby niewidome. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kłodnicy Dolnej - 24-224 Borzechów, Kłodnica Dolna 114

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie . Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Dużej - 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Partyzancka 32

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze i pierwszym piętrze budynku. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Budynek posiada windę umożliwiającą przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po kondygnacjach. Przyciski funkcyjne windy posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej - 24-220 Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, ul. Kwiatowa 2

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radawczyku - 24-220 Niedrzwica Duża, Radawczyk 81


Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, lub Miejskim Ośrodku Zdrowia w Bełżycach.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowie - 24-204 Wojciechów 6
Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczuczkach - 24-204 Wojciechów, Szczuczki 58

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Lekarski w Palikijach - 24-204 Wojciechów, Palikije I 10

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia fizjoterapii - 24-204 Wojciechów 6, Góra 1

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe